ALGEME VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN FACILITAIRE BEDRIJVEN

Van toepassing op overeenkomsten met organisaties die lid zijn van CLC-VECTA Centrum voor Live Communication. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaard.

Ingeval tussen de inhoud van de verschillende taalversies van deze algemene verkoop- en leverings-voorwaarden een discrepantie zou blijken te bestaan, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde tekstversies.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:

‘Facilitair Bedrijf’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het realiseren van Live Communication projecten en CLC-VECTA lid is;

‘CLC-VECTA lid’: de natuurlijke- of rechts-persoon die lid is van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, statutair gevestigd te Breukelen en die deze voor-waarden hanteert;

‘Opdrachtgever’: natuurlijke of rechts-persoon die met het Facilitair Bedrijf in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten overeenkomst of met het Facilitair Bedrijf een overeenkomst heeft gesloten;

‘Live Communication’: business to business en business to consumer evenementen, waar personen of groepen van personen elkaar (fysiek) ontmoeten, die georgani-seerd worden met het doel te informeren, kennis te verkrijgen of over te dragen, dan wel transacties voor te bereiden en/of te verrichten;

‘Live Communication Event’: een beurs, tentoonstelling, congres, evenement of andere vorm van Live Communication;

‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden;

‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen het Facilitair Bedrijf en de Opdrachtgever op grond waarvan het Facilitair Bedrijf in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;

‘Opdracht’: alle werkzaamheden die het Facilitair Bedrijf op grond van de Overeen-komst voor Opdrachtgever dient te ver-richten, daaronder begrepen de levering van diensten en zaken bij verkoop en/of verhuur;

‘Partij’: het Facilitair Bedrijf of Opdracht-gever afzonderlijk;

‘Partijen’: het Facilitair Bedrijf en Opdracht-gever gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeen-komsten, alsmede op alle overige rechts-betrekkingen tussen Partijen in dit verband.

2.2 De toepasselijkheid van standaard-voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen worden overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvulling-en gelden slechts eenmaal. Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien een bepaling uit de Algemene Voor-waarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft het Facilitair Bedrijf het recht deze bepaling te vervangen door een wel geldige en af-dwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 3: Offertes, totstandkoming Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Tenzij de offerte anders vermeldt, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen.

3.2 Offertes geschieden schriftelijk.

3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien acceptatie van de offerte plaatsvindt binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn en acceptatie van de offerte het Facilitair Bedrijf heeft bereikt.

3.4 Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de oorspronke-lijk door het Facilitair Bedrijf uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de Overeenkomst in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde pas tot stand op het moment dat het Facilitair Bedrijf Opdracht-gever schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden en/of afwijkingen in te stemmen.

3.5 Een beschrijving van de Opdracht maakt deel uit van de offerte. Indien de beschrijv-ing keuzemogelijkheden biedt voor de wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, dan dient Opdrachtgever het Facilitair Bedrijf vóór of bij acceptatie van de offerte te informeren over de door hem gemaakte keuze(s). Indien Opdrachtgever zijn keuze(s) na acceptatie van de offerte kenbaar heeft gemaakt, dan bindt dit het Facilitair Bedrijf niet en is het Facilitair Bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

3.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (monde-linge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van het Facilitair Bedrijf, binden het Facilitair Bedrijf niet dan nadat en voor zover zij door het Facilitair Bedrijf schriftelijk zijn bevestigd.

3.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het Facilitair Bedrijf tijdig beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie,

documenten en gegevens die het Facilitair Bedrijf voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft.

3.8 Het Facilitair Bedrijf is niet gehouden de opdrachten en/of mededelingen, tekening-en, berekeningen, beramingen e.d. van Opdrachtgever en – voor zover aan de orde – de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen op juistheid te controleren. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan het Facilitair Bedrijf verstrekte informa-tie juist en volledig is. Tekeningen, bereken-ingen en beramingen worden door Opdrachtgever steeds voorzien van de datum waarop deze door Opdrachtgever uitgegeven zijn. Tekortkomingen in de dienstverlening van Facilitair Bedrijf die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever kunnen het Facilitair Bedrijf niet worden toegerekend. Opdrachtgever is aansprake-lijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Opdrachtgever aan het Facilitair Bedrijf verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart het Facilitair Bedrijf voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens.

3.9 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst meerwerk wordt overeen-gekomen, dan zullen de kosten van het meerwerk worden berekend aan de hand van de prijzen die golden bij het aangaan van de Overeenkomst, tenzij de prijzen daarna op grond van art. 5 van deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, in welk geval de nieuwe prijzen gelden. Het Facilitair Bedrijf bevestigt schriftelijk dat er meerwerk overeengekomen is. Bezwaren tegen de juistheid van deze schriftelijke bevestiging dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na verzending daarvan schriftelijk dan wel langs elektronische weg bij het Facilitair Bedrijf te worden ingediend. Wordt binnen de genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan wordt (de juistheid van) de schriftelijke bevestiging geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

Artikel 4: Annulering of wijziging

4.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend wijzigen of annuleren, indien de beoogde wijziging of annulering uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de acceptatie van de offerte door Opdrachtgever het Facilitair Bedrijf heeft bereikt, hij dit aan het Facilitair Bedrijf kenbaar maakt en het Facilitair Bedrijf schriftelijk dan wel via elektronische weg met deze wijziging of annulering instemt.

4.2 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, is het Facilitair Bedrijf bevoegd alle kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering daarvan heeft gemaakt, met een minimum van 20% van het totale geoffreerde bedrag, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever en in onderling overleg wordt gewijzigd, is het Facilitair Bedrijf gerechtigd de door deze wijziging veroor-zaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn.

4.4 Het Facilitair Bedrijf kan een offerte of een Overeenkomst uitsluitend annuleren, indien zij de beoogde annulering uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk dan wel via elektronische weg aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

4.5 Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of Overeenkomst voor het restant intact.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De prijzen voor de Opdracht zijn de prijzen zoals die in de offerte zijn weergegeven, tenzij zich omstandigheden na de totstand-koming van de Overeenkomst maar voor het uitvoeren van de Opdracht voordoen

die tot een wijziging van de prijzen leiden.

5.2 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen van het Facilitair Bedrijf:

– gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;

– gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres, magazijn of andere opslagplaats van het Facilitair Bedrijf;

– gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende lonen, salarissen en sociale lasten;

– gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende prijzen van grond- en hulpstoffen;

– gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende door derden aan het Facilitair Bedrijf berekende prijzen;

– alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij het Facilitair Bedrijf in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever;

– exclusief btw en de op dat moment ingevoerde in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten in binnen- en buitenland;

– vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

5.3 Indien zich een wijziging van omstandighed-en of verhoging van een of meer kostprijs-bepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is het Facilitair Bedrijf gerechtigd deze wijziging door te bereken-en aan Opdrachtgever. Het Facilitair Bedrijf is hiertoe uitsluitend gerechtigd voor zover de verhoging het Facilitair Bedrijf ten tijde van het uitbrengen van de offerte in rede-lijkheid niet bekend kon zijn. Het Facilitair Bedrijf maakt een wijziging van de overeen-gekomen prijs schriftelijk bekend onder opgave van de meer- of minderkosten.

5.4 Indien het Facilitair Bedrijf de overeengekomen prijzen verhoogt als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is Opdracht-gever bevoegd de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop het Facilitair Bedrijf dit schriftelijk heeft medegedeeld bij aangetekend schrijven en derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft het Facilitair Bedrijf geen recht op een schadevergoeding. Indien het Facilitair Bedrijf al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds gelever-de c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

5.5 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6: Kosten en vergoedingen

6.1 Indien de uitgebrachte offerte niet aanvaard wordt en daarom geen Overeenkomst tot stand komt, dan kan het Facilitair Bedrijf alle kosten die zij ter voorbereiding heeft gemaakt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voor het maken van foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen en tekeningen, te vergoeden, bij Opdrachtgever in rekening brengen. In dat geval is Opdrachtgever gehouden om die kosten aan het Facilitair Bedrijf te voldoen.

6.2 Indien er wel een Overeenkomst tot stand komt, dan zijn de in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten inbegrepen in de overeen-gekomen prijs.

6.3 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt, maar Opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien het Facilitair Bedrijf daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en indien Opdrachtgever daarvoor, naast de in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, een door het Facilitair Bedrijf vast te stellen redelijke vergoeding aan het Facilitair Bedrijf betaalt.

Artikel 7: Levering

7.1 De levering van de overeengekomen dienst-en en zaken vangt aan op het in de offerte of in schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden vermelde tijdstip.

7.2 De door het Facilitair Bedrijf opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. De door het Facilitair Bedrijf opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte dan wel de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van het Facilitair Bedrijf vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van het Facilitair Bedrijf is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdracht-gever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen mede-werking.

7.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die te wijten zijn aan Opdrachtgever, is het Facilitair Bedrijf gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdracht-gever in rekening te brengen.

Artikel 8: Inspectie en volbrenging Opdracht

8.1 Opdrachtgever is verplicht om te inspect-eren of de Opdracht uitgevoerd is conform de beschrijving van de Opdracht. Het Facilitair Bedrijf brengt Opdrachtgever

er mondeling, schriftelijk dan wel langs elektronische weg van op de hoogte wanneer zij verwacht dat de Opdracht volledig zal zijn uitgevoerd en wanneer

de inspectie plaats zal vinden.

8.2 Reclames dienen tijdens de inspectie onver-wijld aan het Facilitair Bedrijf te worden gemeld. Indien de reclame als juist wordt beschouwd, zal het Facilitair Bedrijf binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. Hierna zal opnieuw inspectie plaatsvinden conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

8.3 De Opdracht wordt als volbracht beschouwd indien Opdrachtgever verzuimt om bij de aangekondigde inspectie aanwezig te zijn of indien tijdens de inspectie geen reclames gemeld worden.

Artikel 9: Eigendom

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeenge-komen, blijven de in het kader van de uitvoering van de Opdracht geleverde zaken na volbrenging van de Opdracht eigendom van het Facilitair Bedrijf.

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekom-en, is Opdrachtgever verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken aan het Facilitair Bedrijf op eigen kosten en uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur na afloop van het Live Communication Event aan het Facilitair Bedrijf te retourneren. De zaken dienen in dezelfde staat te verkeren als waarin zij verkeerden bij levering daarvan door het Facilitair Bedrijf.

9.3 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de in het kader van de Opdracht geleverde zaken in eigendom zullen worden overge-dragen aan Opdrachtgever, dan geschiedt de eigendomsoverdracht op het moment waarop Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst en alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze Overeenkomst, waaronder de daaruit voortvloeiende schade, rente en kosten.

9.4 Gedurende de periode zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is het Opdrachtgever verbod-en om de geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoef-ening. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken met de nodige zorgvuldig-heid en als herkenbaar eigendom van het Facilitair Bedrijf te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht de geleverde zaken gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

9.5 Het Facilitair Bedrijf is gerechtigd de

geleverde zaken direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel. Opdracht-gever zal daaraan alle medewerking verlenen en machtigt het Facilitair Bedrijf onherroepelijk alle locaties waar de eigendommen van het Facilitair Bedrijf zich bevinden te betreden. Alle kosten verbond-en aan het terughalen van die zaken komen voor rekening van Opdrachtgever. Het Facilitair Bedrijf is eveneens gerechtigd eventuele schade aan zaken op Opdracht-gever te verhalen of eventuele waardever-mindering van zaken aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 Indien derden rechten op door het Facilitair Bedrijf onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden of Opdracht-gever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde zaken te doen gelden, zal Opdrachtgever het Facilitair Bedrijf hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is tevens verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen dat betreffende producten eigendom van het Facilitair Bedrijf zijn en het Facilitair Bedrijf een afschrift daarvan te verstrekken.

Artikel 10: Facturering en betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeenge-komen, geschiedt betaling binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

10.2 Het Facilitair Bedrijf is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voor-schot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is het Facilitair Bedrijf niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

10.3 Betaling geschiedt in euro’s, op een door het Facilitair Bedrijf aan te geven wijze en zonder korting of verrekening, tenzij een tegenvordering door het Facilitair Bedrijf uitdrukkelijk wordt erkend of deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

10.4 Bij het niet tijdig voldoen aan de betalings-verplichting als genoemd in leden 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever van rechts-wege in verzuim. Het Facilitair Bedrijf is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is het Facilitair Bedrijf gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen, tenzij de geldende wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.5 De vordering van het Facilitair Bedrijf tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra:

a. de betalingstermijn is overschreden;

b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;

c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die het Facilitair Bedrijf maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 11: Risico

11.1 Na volbrenging van de Opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico gaat terug over op het Facilitair Bedrijf op het moment van aflevering door Opdrachtgever aan het Facilitair Bedrijf conform het bepaalde in

artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.

11.2 Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde zaken van het Facilitair Bedrijf onverwijld aan het Facilitair Bedrijf mede te delen en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport bij aflevering aan het Facilitair Bedrijf als bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is de aanspra-kelijkheid van het Facilitair Bedrijf voor eventuele schade beperkt tot maximaal € 100,- per m³.

11.4 Zaken van Opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van het Facilitair Bedrijf of op de plaats waar de Opdracht door het Facilitair Bedrijf moet worden volbracht ter beschikking van het Facilitair Bedrijf te worden gesteld. Opdrachtgever is aanspra-kelijk voor alle schade die het Facilitair Bedrijf lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.5 De zaken van Opdrachtgever dan wel van een derde in geval van huur, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht, alsmede de zaken van Opdrachtgever of een derde die bestemd zijn om in, aan, op of bij het geleverde te worden tentoongesteld, zullen door het Facilitair Bedrijf slechts naar de plaats van het Live Communication Event worden vervoerd, indien dat schriftelijk is overeen-gekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij schrifte-lijk anders is overeengekomen.

11.6 Het transport van de in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde zaken, daaronder begrepen het laden en lossen, komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.7 In de gevallen dat de zaken van Opdracht-gever door het Facilitair Bedrijf tegelijk met zaken van laatstgenoemde worden vervoerd, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan zaken, transport-middelen of personen in dienst van het Facilitair Bedrijf als gevolg van enig gebrek aan de zaken van Opdrachtgever.

11.8 Het verblijf van de in lid 4 en 5 van dit artikel genoemde zaken in de ruimte waar het Live Communication Event plaatsvindt komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.9 De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.10 Indien de opslag van de door Opdracht-gever op grond van artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden in eigendom verkregen zaken bij het Facilitair Bedrijf onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, dan geldt dat de opslag van de zaken volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. Het Facilitair Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken. Opdrachtgever vrijwaart het Facilitair Bedrijf voor alle aanspraken van derden ter zake van iedere schade veroorzaakt door de Opdrachtgever in eigendom verkregen en bij het Facilitair Bedrijf in opslag staande zaken.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Het Facilitair Bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de Overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.

12.2 Het Facilitair Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen

en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonder-brekingen of stagnatie.

12.3 Het Facilitair Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar onder-geschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

12.4 De vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever is pas opeisbaar nadat Opdrachtgever aan alle betalingsverplicht-ingen jegens het Facilitair Bedrijf heeft voldaan.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart het Facilitair Bedrijf voor alle aanspraken van derden ter zake van door het Facilitair Bedrijf aan Opdrachtgever geleverde zaken, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

12.6 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekom-en, behoudt het Facilitair Bedrijf alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar gedane offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, maquettes, modellen en dergelijke, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardig-ing ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Facilitair Bedrijf niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

13.2 Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van het Facilitair Bedrijf aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.

13.3 Opdrachtgever zal het Facilitair Bedrijf direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van het Facilitair Bedrijf.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht aan de zijde van het Facilitair Bedrijf is sprake indien het Facilitair Bedrijf verhinderd wordt aan haar verplicht-ingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van het Facilitair Bedrijf zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeen-komst reeds te voorzien. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machi-nerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, leveranciers en/of onder-aannemers van het Facilitair Bedrijf die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichting-en, storingen in de levering van energie en water in het bedrijf van het Facilitair Bedrijf en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van het Live Communication Event of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit.

14.2 Zodra een omstandigheid als genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet of dreigt voor te doen, dan zal het Facilitair Bedrijf Opdrachtgever daarover direct schriftelijk informeren, onder opgave van de verwachte gevolgen van die omstandigheid voor de nakoming van haar verplichtingen.

14.3 Het Facilitair Bedrijf heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden en nakoming van de verplicht-ingen uit de Overeenkomst door het Facilitair Bedrijf daardoor niet mogelijk is, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4 Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht niet vóór de opening van het Live Commu-nication Event kan plaatsvinden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Het Facilitair Bedrijf heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

14.5 Indien het Facilitair Bedrijf bij het intreden van de periode van overmacht al gedeelte-lijk aan haar verplichtingen uit de Overeen-komst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de Overeenkomst en/of alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of overige rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waar het Facilitair Bedrijf woonplaats heeft is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Geschillen tussen twee Facilitaire Bedrijven zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de eisende partij haar woonplaats heeft.